Wykorzystanie robotów a choroba Parkinsona

W ostatnich latach do terapii pacjentów z chorobą Parkinsona coraz częściej włącza się trening chodu z wykorzystywaniem robota. Niemniej jednak korzyści płynące z tego typu rehabilitacji wymagają oceny. Pilotażowe badania Sale i wsp. 2013 miały na celu ocenę przydatności, efektywności i skuteczności nowego treningu z zastosowaniem robota u osób
z łagodnymi objawami choroby Parkinsona.

Typ badania
Pilotażowe kontrolowane badanie z randomizacją.

Metodyka
Celem badań było porównanie treningu chodu z asystą robota (GEO Systems) z treningiem na bieżni. Do badań zostało włączonych dwudziestu pacjentów z łagodnymi objawami choroby Parkinsona wraz z zaburzeniami chodu, bez zaburzeń poznawczych. W grupie
z wykorzystaniem robota GEO zastosowano program rehabilitacyjny polegający na 40-minutowych sesjach treningu chodu z asystą robota. Był on wykonywane 5 razy w tygodniu przez 4 tygodnie. W drugiej grupie zastosowano program rehabilitacyjny polegający na 40-minutowych sesjach treningu chodu na bieżni, przeprowadzany również 5 razy w tygodniu przez 4 tygodnie.

Pomiary
Skuteczność treningu oceniano w laboratorium analizy chodu. Ocenę przeprowadzano na początku (T0) oraz na końcu leczenia (T1). Mierzono zmianę szybkości chodu. Przydatność interwencji oceniano poprzez analizę stosowania się do ćwiczeń oraz akceptacji
w specyficznym teście.

Wyniki
Trening z zastosowaniem robota jest przydatny, akceptowany, bezpieczny, a 100% uczestników ukończyło przepisane sesje treningowe. W grupie pacjentów, u których przeprowadzano trening z wykorzystaniem GEO stwierdzono statystycznie znamienną poprawę indeksu chodu (T0 versus T1).
W szczególności, analiza statystyczna szybkości chodu wykazała statystycznie istotną poprawę w grupie GEO (p = 0,0195). Analiza statystyczna dotycząca długości kroku po lewej (p = 0,0195) i prawej stronie (p = 0,0195) oraz długości półkroku po lewej (p = 0,0078) i prawej stronie (p = 0,0195) wykazała istotną statystycznie poprawę w grupie GEO. Nie stwierdzono znamiennej statystycznie poprawy w grupie trenującej na bieżni.

Wnioski
Trening z zastosowaniem robota jest przydatną i bezpieczną formą ćwiczeń rehabilitacyjnych dla osób bez zaburzeń poznawczych z łagodną formą choroby Parkinsona. Trening chodu
z wykorzystaniem robota może się przyczynić do szybkiej poprawy czynności motorycznej kończyn dolnych u pacjentów z chorobą Parkinsona. Ponadto skoncentrowanie w niniejszych badaniach na powrocie funkcji chodu sprawia, że wyniki są istotne klinicznie. Podsumowując, prostota leczenia, brak efektów ubocznych oraz pozytywne wyniki uzyskane u pacjentów przemawiają za zaleceniem szerszego stosowania tego typu terapii. Dalsze badania będą miały na celu oceną długoterminowej skuteczności treningu z robotem.

Rejestracja badania: ClinicalTrials.gov NCT01668407

Artykuł na podstawie :
Sale, Patrizio, et al. „Robot-assisted walking training for individuals with Parkinson’s disease: a pilot randomized controlled trial.” BMC neurology 13.1 (2013): 50.